Home > Overzeese Rijksdelen > Nederlands-IndiŽ bestuurt > dienstkostuum Binnenlands Bestuur M1904

Dienstkostuum Binnenlands Bestuur M1904

Beschrijving ambtskostuum
Beschrijving pet M1908
Petembleem met gekroonde W

In 1904 werd voor ambtenaren van het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië voor de dagelijkse dienst een wit kostuum voorgeschreven. Dit dienstkostuum werd naast het grootkostuum bestaande uit de open donkerblauwe rok met wit vest en donkerblauwe of witte pantalon van het model 1854 gedragen.

Beschrijving van het ambtskostuum

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 22 Januari 1904 No. 40.

Gelezen enz.;
Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Met aanvulling van artikel 1 sub 2e van het besluit van 15 April 1872 no. 15 (Staatsblad No. 73), aan de ambtenaren van het Binnenlandsche Bestuur in Nederlandsch-IndiŽ te vergunnen om bij het uitvoeren van hun dagelijkschen dienst en op dienstreizen een kostuum van witte stof te dragen.

Ten tweede: Te bepalen dat het bij artikel 1 van dit besluit bedoeld kostuum zal zijn als volgt:

A. een met wit linnen boord en manchetten te dragen attila van wit Engelsch leer, Russisch linnen of drill, voorzien van: een opstaanden kraag ter hoogte van 2Ĺ-4 cM.; een rij van vijf groote ambtsknoopen, verguld voor Gouverneurs, Residenten en Secretarissen van Gewesten, geen Assistent-Resident zijnde, zilver voor de overige ambtenaren van het Binnenlandsche Bestuur; een eene mouwversiering van twee tressen, de bovenste voorzien van een krul;

B. een pantalon van dezelfde stof als de attila;

C. een pet van wit linnen overtrek en zwart leeren klep, voorzien van het Nederlandsche wapen in goud en zilver ter breedte en hoogte van 5cM., aan weerskanten voor drie vierde gedeelten omgeven door onder het wapen samenkomende eikentakken, mede verguld en zilver, met een grootste breedte van 1Ĺ cM.; en een stormband van zwart verlakt leder, bevestigd aan twee kleine ambtsknoopen, voor Gouverneurs, Residenten en Secretarissen van Gewesten, geen Assistent-Resident zijnde, verguld en voor de overige ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur van zilver.

Ten derde: De ambtenaren, wier betrekking gelijk is gesteld aan eenigen rang bij het Binnenlandsch Bestuur, bevoegd te verklaren het wit kostuum volgens de beide voorafgaande artikelen van dit besluit te dragen.

Extract enz.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-IndiŽ:
De Algemeene Secretaris,
C.B. NEDERBURGH.

Uitgegeven den zeven en twintigsten Januari 1904.

De Algemeene Secretaris,

C.B. NEDERBURGH.

Beschrijving pet M1908

In 1908 werd de pet gewijzigd. De beschrijving luidde:

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 12 April 1908 No. 12.

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Met wijziging in zoover van artikel 2 van het besluit van 22 Januari 1904 No. 40 (Staatsblad No. 98) te bepalen, dat de sub c van dat artikel gegeven beschrijving van de pet behoorende bij het wit kostuum der ambtenaren van het binnenlandsch bestuur, wordt gelezen als volgt:

C. een pet van wit linnen overtrek en zwart leeren klep voorzien van: een zwartzijden galon rondom den bol, ter breedte van 3 cM. voor alle rangen, met uitzondering van de civiele gezaghebbers, niet belast met de functiŽn van controleur bij het binnenlandsch bestuur, en van de posthouders; in het midden der voorzijde van den bol een op een los stuk zwart laken in goud- en zilverdraad geborduurd embleem overeenkomstig de bij dit besluit behoorende teekening; een smal gouden biesje aan den buitenrand der klep voor de gouverneurs en residenten en een stormband van zwart verlakt leder, bevestigd aan twee kleine ambtsknoopen, voor de gouverneurs, residenten en secretarissen van gewesten, geen assistent-resident zijnde, verguld en voor overige ambtenaren van het binnenlandsch bestuur van zilver.

Extract enz.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-IndiŽ:
De wd. Algemeene Secretaris,
v.d. HOUTEN VAN OORDT.

Uitgegeven den achttienden April 1908.

De wd. Algemeene Secretaris,

v.d. HOUTEN VAN OORDT.

Petembleem M1908
Tekening petembleem M1908 volgens besluit 12 April 1908 No. 12.

Petembleem met gekroonde W

Reeds vier maanden later werd het petembleem bij besluit van 11 augustus 1908 nr. 1 (Staatsblad 504) gewijzigd. Het Rijkswapen in het petembleem werd vervangen door een op een los stuk zwart laken van gouddraad geborduurde gekroonde letter W, aan weerskanten voor drie vierde gedeelte omgeven door onder de letter samenkomende mede in gouddraad geborduurde eiketakken, met een grootste breedte van 1Ĺ centimeter. Dit besluit werd nog geen half jaar later teruggedraaid (Besluit 2 januari 1909 nr. 15 Staatsblad nr. 1). Het petembleem met het Rijkswapen van 12 april 1908 werd in ere hersteld.

Bronnen